El nostre projecte educatiu deriva de les últimes investigacions en neurociència, psicologia i sociologia en plena societat de la informació i el coneixement, i es basa en la certesa de que cada alumne és intel·ligent, que de les oportunitats que li oferim dependrà que pugui desenvolupar les seves múltiples intel·ligències i que de la confiança i la possibilitat d’aprendre junts emergirà la seva autonomia en l’aprenentatge.

Reprodueix vídeo

Créixer com una persona persona intel·lectualment madura, emocionalment equilibrada, espiritualment forta i humanament plena

Estimulació Primerenca
“La llibertat més gran és el dret a la intel·ligència” (Dr. Glenn Doman) El potencial d’un nen en néixer és immens. De la quantitat d’estímuls que rebi en els primers anys de la seva vida dependrà en part el creixement dels seus circuits neuronals. Els programes d’Estimulació Primerenca inspirats en les investigacions del Dr. Glenn Doman pretenen afavorir una bona organització neurològica capaç també de previndre possibles dificultats en els aprenentatges futurs.
Intel·ligències Múltiples
La teoria desenvolupada pel Dr. Howard Gardner de la Universitat de Harvard afegeix a les conegudes intel·ligències lingüística i lògic-matemàtica, les intel·ligències visual-espacial, musical, cinestèsic-corporal, interpersonal, intrapersonal i naturalista. Aquesta teoria ens confirma que les diferències individuals són importants. El Col·legi Montserrat ofereix a tots els seus alumnes diferents oportunitats per experimentar en cadascun dels camps relacionats amb les vuit intel·ligències, fomenta una millor comprensió mitjançant l’aprofundiment dels temes des de diversos “punts d’entrada” i ofereix experiències d’aprenentatge basades en problemes de la vida real. D’aquesta manera, l’alumne pot potenciar les seves capacitats per arribar a ser cada vegada més competent.
Aprenentatge Cooperatiu
Fomentar la interdependència positiva, la interacció cara a cara, la responsabilitat individual, les habilitats interpersonals i l’avaluació individual i grupal reuneix les premisses per un Aprenentatge Cooperatiu útil i formatiu. Seguint les pautes de gestió de grups dels germans Roger i David Johnson de la Universitat de Minnesota, les aules del Col·legi Montserrat han esdevingut autèntiques cèl·lules de treball en equip d’una Comunitat d’Aprenentatge on tots aprenem de tots.
Ensenyança per la Comprensió
Entenem la comprensió com aquella habilitat per aplicar els conceptes i els coneixements en contexts diversos d’una forma flexible i fluïda. És una percepció de la comprensió des de la perspectiva del “performance”: “L’ensenyança per la comprensió és més aprendre a patinar que aprendre sobre el patinatge” (David Perkins); es a dir, la comprensió com aquella capacitat per realitzar una àmplia gamma d’activitats que requereixen pensament i que ajuden a explicar un concepte, trobar evidències, generalitzar-lo, presentar analogies o crear alguna cosa nova. D’aquesta filosofia neixen els “Projectes de Comprensió”, basats en activitats que desenvolupen les diferents intel·ligències múltiples dels alumnes a través de les quals comprenen millor un tema o uns conceptes i es fan hàbils per expressar-ho de formes diverses.
Aprenentatge Experiencial
Les nostres metodologies estan relacionades amb el disseny i la creació d’espais d’aprenentatge i experiències formatives que apropin els nostres alumnes al món real i els empenyin a sortir de la seva “zona còmoda”.
Aprenentatge basat en el Pensament
Integració del desenvolupament del pensament dels alumnes en l’estudi de les àrees curriculars. Els professors utilitzen diverses estratègies per documentar el pensament dels alumnes desenvolupant així una llengua del pensament, enriquint les aules amb la documentació (processos i productes) transmetent el missatge de la importància de les rutines de pensament, ofereixen oportunitats per l’ús d’aquestes rutines i ensenyen com fer-les servir. Ensenyem les destreses de pensament crític i creatiu integrades d’una manera explícita en els continguts curriculars. Amb un procés de metacognició que permet fer visible el propi pensament, s’ajuda als alumnes a desenvolupar la competència “d’aprendre a aprendre” i, per tant, aplicar a la vida el que han aprés. Desenvolupament dels cinc pensaments mitjançant el Programa de Competència Social de R. Ross (basat en Spivack i Shure) que ajuda als alumnes a desenvolupar habilitats cognitives i socials. Pensament de disseny (Design Thinking) permet resoldre problemes de manera creativa. Aquesta metodologia mira de posar les necessitats humanes del problema o el repte que treballem en el centre, per arribar a una solució humanament desitjable, tècnicament viable i econòmicament rentable.
Aprenentatge plurilingüe en el Marc Europeu
Aprenentatge del castellà, català, anglès, alemany i francès a través de la integració de l’aprenentatge de les llengües amb els continguts curriculars (assignatures en anglès en totes les etapes) i oferint itineraris lingüístics (alemany, francès). Una dedicació equilibrada al desenvolupament i a la pràctica dels idiomes permet que els alumnes siguin trilingües (castellà, català i anglès) a la vegada que es preparin para ampliar les seves competències lingüístiques en altres llengües.
Personalització de l’aprenentatge
L’alumne està en el centre del nostre Projecte Educatiu, genera el seu Pla Personal d’Aprenentatge i, amb l’ajuda del tutor-coach i del seu grup base, lidera el seu propi itinerari educatiu. El currículum, la metodologia, l’avaluació, el paper del professor, l’organització i els espais d’aprenentatge s’han transformat de tal manera que responen a aquesta personalització de l’experiència d’aprenentatge. La tecnologia permet que aquesta experiència sigui possible arreu i en tot moment.
Previous slide
Next slide