El Departament d’Orientació Psicopedagògica és un servei que atén als alumnes, als equips d’educadors i a totes les famílies de la comunitat educativa.

L’objectiu és atendre els alumnes valorant, detectant i oferint una atenció individualitzada per afavorir el seu desenvolupament acadèmic i personal, treballant conjuntament amb les famílies i professors en un context inclusiu que ajudi al desenvolupament integral de l’alumne.

Per aquesta tasca comptem amb l’assessorament psicopedagògic de l’EAP (Equip d’Assessorament Psicopedagògic del Departament d’Ensenyament).

Els serveis del Departament d’Orientació són:

Administrar tests psicopedagògics per detectar dificultats d’aprenentatge i tests per orientar professionalment als alumnes al acabar l’etapa de la ESO.

Suport individual i seguiment als alumnes que ho requereixin.

Orientació als professors sobre les necessitats específiques dels alumnes i establir un pla d’actuació.

Col·laborar amb l’equip docent en la millora del procés d’aprenentatge i en l’assoliment de les competències bàsiques dels alumnes.

Atenció personal als alumnes nous amb dificultats d’adaptació.

Orientar a les famílies sobre diferents necessitats que van apareixent en la criança dels seus fills/es.

Orientar l’elaboració dels PI curriculars i metodològics per part dels tutors.

Coordinació amb els professionals externs que donen servei als nostres alumnes (psicòlegs, psiquiatres, logopedes, hospitals de dia, treballadors socials, CDIAP, CSMIJ, ONCE, CREDA… ).

ELS NOSTRES REFERENTS EN INNOVACIÓ

M.Montserrat del Pozo

Líder. Projecte Educatiu Nazaret

Dr. Howard Gardner

Intel·ligències Múltiples

Dr. Glenn Doman

Estimulació Primerenca

Germans Johnson

Aprenentatge cooperatiu

Ewan McIntosh

Design Thinking

Ron Berger

Learning Targets

David Perkins

Cultura de Pensament

Robert Swartz

Thinking Based Learning

Contacte

Davant qualsevol dubte o suggeriment no dubteu en posar-vos en contacte.

Marta Vallés
INFANTIL + BATX
Sílvia Llorens
PRIM + ESO