Reprodueix vídeo

El Programa Diploma impartit en el Col·legi Montserrat dóna als alumnes la titulació de  “Diploma Bilingüe”.
Els alumnes d’IB tenen l’oportunitat de participar en les diferents World Student Conferences que l’Organització ofereix cada any en diferents llocs del món.

El Diploma del Batxillerat Internacional és un programa rigorós i equilibrat amb una duració de dos anys i que suposa una excel·lent preparació tant per l’educació superior com per la vida adulta a una societat global. El programa compta amb el reconeixement i el respecte de prestigioses universitats del món. El Diploma consta d’unes matèries troncals i sis grups amb assignatures a escollir de forma que es garanteix una amplitud de coneixements amb un enfoc holístic, oferint l’oportunitat de desenvolupar les inquietuds i interessos de cada alumne.

L’objectiu fonamental del Batxillerat Internacional és formar persones amb mentalitat internacional que, conscients de la condició que els uneix com éssers humans i de la responsabilitat que comparteixen de velar pel planeta, contribueixen a crear un món millor i més pacífic.

Què és el Batxillerat Internacional?

Batxillerat Internacional® és una organització no governamental, sense ànim de lucre i aliada a la UNESCO que ofereix un pla d’estudis continu des de 3 fins a 19 anys.
El seu origen ve determinat per la cerca d’un pla d’estudis que atorgués als nens i joves els pares dels quals treballaven com a diplomàtics o estaven desplaçats amb empreses internacionals i multinacionals una formació acceptada a nivell internacional.
Inicialment, el seu programa estava dirigit a estudiants de Batxillerat i d’aquí el seu nom. El terme Internacional indica la capacitat per a continuar estudis en altres centres IB del món.

Els Col·legis que tenen implantat almenys un dels programes de Batxillerat Internacional® es denominen «Col·legis del Món IB». El Col·legi Montserrat és un Col·legi del Món IB des de l’any 2012, any en què va ser autoritzat per a impartir el Programa del Diploma PD.

Hem optat per la implantació de dues dels programes que ofereix l’Organització Batxillerat Internacional®

Perfil de l'alumne IB

L’essència de tots els nostres programes és el perfil de la comunitat d’aprenentatge del IB, una visió global i a llarg termini de l’educació sobre la qual es dóna suport al continu educatiu del IB i que col·loca a l’alumne en el centre de tot el que fem.
El perfil de la comunitat d’aprenentatge és la declaració de principis del IB en acció i ofereix un conjunt de conductes d’aprenentatge que té com a finalitat inspirar, motivar i centrar als alumnes, els docents i tota la comunitat del IB, unint-los per un objectiu comú.

El perfil de la comunitat d’aprenentatge del IB és l’expressió d’un ampli ventall de capacitats i responsabilitats humanes que van més enllà de l’èxit acadèmic.

L’objectiu fonamental dels programes IB, tant PD com PAI, és formar persones amb mentalitat internacional que, conscients de la condició que les uneix com a éssers humans i de la responsabilitat que comparteixen de vetllar pel planeta, contribueixin a crear un món millor i més pacífic. Com a membres aquesta comunitat, ens esforcem per ser:

  • Indagadors: desenvolupament de la curiositat i habilitats de recerca, aprenentatge autònom i col·laboratiu.
  • Informats i instruïts: utilització de la comprensió conceptual mitjançant l’exploració del coneixement en una varietat de disciplines. Compromesos amb idees i qüestions d’importància local i mundial.
  • Pensadors: pensament crític i creatiu, permet analitzar i procedir de manera responsable davant problemes complexos. Iniciativa pròpia en prendre decisions raonades i ètiques.
  • Bons comunicadors: expressió amb confiança i creativitat en diverses llengües.
  • Íntegres: assumim la responsabilitat dels nostres propis actes i les seves conseqüències.
  • De mentalitat oberta: cerca de diferents punts de vista i disposició a aprendre de qualsevol experiència.
  • Solidaris: compromís d’ajudar als altres i al món que els envolta.
  • Audaços: superació de la incertesa amb previsió i determinació. Enginy en enfrontar-se a canvis i desafiaments.
  • Equilibrats: per a aconseguir el benestar propi i el dels altres
  • Reflexius: esforç per comprendre les nostres fortaleses i febleses per a contribuir al nostre aprenentatge i desenvolupament personal.

Polítiques IB

El Col·legi Montserrat és coherent amb els requisits del programa IB, amb els seus principis, polítiques i procediments d’avaluació. Es poden consultar els documents específics de cada programa necessaris per a la implementació eficaç dels programes del IB:

Més informació