L’Etapa de l’Educació Secundària Obligatòria (12-16 anys) comprèn quatre cursos.
Les diverses matèries curriculars d’aquesta etapa es configuren de tal forma que afavoreixen la interdisciplinarietat i l’aprenentatge contextualitzat mitjançant la resolució de problemes del món real. Aquesta metodologia d’aprenentatge basat en projectes orientada cap a l’aprenentatge-servei fa de l’alumne el protagonista del seu aprenentatge i li permet el desenvolupament de les competències necessàries per poder generar un canvi en el món.

Reprodueix vídeo

Superació personal, exigència i treball en equip:  aprendre per la vida i no només per l'escola

Què és el programa dels anys intermedis?

PAI

El PAI o Programa dels Anys Intermedis és un marc acadèmic rigorós que anima als alumnes a establir connexions pràctiques entre els seus estudis i el món real, i està dissenyat per a ser un programa inclusiu: alumnes amb molt diversos interessos i aptituds acadèmiques poden beneficiar-se de la seva participació en ell.

En el nostre centre està destinat als alumnes amb edats compreses entre 12 i 16 anys (1r a 4t d’ESO).

Perfil de l'alumne IB

L’essència de tots els nostres programes és el perfil de la comunitat d’aprenentatge del IB, una visió global i a llarg termini de l’educació sobre la qual es dóna suport al continu educatiu del IB i que col·loca a l’alumne en el centre de tot el que fem.
El perfil de la comunitat d’aprenentatge és la declaració de principis del IB en acció i ofereix un conjunt de conductes d’aprenentatge que té com a finalitat inspirar, motivar i centrar als alumnes, els docents i tota la comunitat del IB, unint-los per un objectiu comú.

El perfil de la comunitat d’aprenentatge del IB és l’expressió d’un ampli ventall de capacitats i responsabilitats humanes que van més enllà de l’èxit acadèmic.

L’objectiu fonamental dels programes IB, tant PD com PAI, és formar persones amb mentalitat internacional que, conscients de la condició que les uneix com a éssers humans i de la responsabilitat que comparteixen de vetllar pel planeta, contribueixin a crear un món millor i més pacífic. Com a membres aquesta comunitat, ens esforcem per ser:

  • Indagadors: desenvolupament de la curiositat i habilitats de recerca, aprenentatge autònom i col·laboratiu.
  • Informats i instruïts: utilització de la comprensió conceptual mitjançant l’exploració del coneixement en una varietat de disciplines. Compromesos amb idees i qüestions d’importància local i mundial.
  • Pensadors: pensament crític i creatiu, permet analitzar i procedir de manera responsable davant problemes complexos. Iniciativa pròpia en prendre decisions raonades i ètiques.
  • Bons comunicadors: expressió amb confiança i creativitat en diverses llengües.
  • Íntegres: assumim la responsabilitat dels nostres propis actes i les seves conseqüències.
  • De mentalitat oberta: cerca de diferents punts de vista i disposició a aprendre de qualsevol experiència.
  • Solidaris: compromís d’ajudar als altres i al món que els envolta.
  • Audaços: superació de la incertesa amb previsió i determinació. Enginy en enfrontar-se a canvis i desafiaments.
  • Equilibrats: per a aconseguir el benestar propi i el dels altres
  • Reflexius: esforç per comprendre les nostres fortaleses i febleses per a contribuir al nostre aprenentatge i desenvolupament personal.

Polítiques IB

El Col·legi Montserrat és coherent amb els requisits del programa IB, amb els seus principis, polítiques i procediments d’avaluació. Es poden consultar els documents específics de cada programa necessaris per a la implementació eficaç dels programes del IB:

Més informació