L’Etapa de l’Educació Secundària Obligatòria (12-16 anys) comprèn quatre cursos.
Les diverses matèries curriculars d’aquesta etapa es configuren de tal forma que afavoreixen la interdisciplinarietat i l’aprenentatge contextualitzat mitjançant la resolució de problemes del món real. Aquesta metodologia d’aprenentatge basat en projectes orientada cap a l’aprenentatge-servei fa de l’alumne el protagonista del seu aprenentatge i li permet el desenvolupament de les competències necessàries per poder generar un canvi en el món.

Reprodueix vídeo

Superació personal, exigència i treball en equip:  aprendre per la vida i no només per l'escola

 • Formació del matí

  La Formació diària (30 min. a l’inici del dia) que s’ofereix en totes les etapes educatives marca el ritme de la vida del Centre, ajuda a formar el pensament crític, convida a la participació activa i compromesa en la vida social i capacita per la presa responsable de decisions.

 • Projectes Interdisciplinaris

  Aquestes experiències d’aprenentatge involucren als alumnes en projectes complexes i significatius, contextualitzats en el món real, que combinen diverses matèries i a través dels quals desenvolupen habilitats i coneixements i els apliquen en el disseny i creació d’un producte dirigit a satisfer alguna necessitat social, la qual cosa enforteix els seus valors i els seus compromisos amb l’entorn. Mitjançant aquesta metodologia, els alumnes desenvolupen les competències i assoleixen coneixements, milloren el pensament crític i creatiu, i es fomenta el sentit de la cooperació com membres d’un equip per arribar a una fita comú amb l’experiència del treball cooperatiu. 

 • Aprenentatge Personalitzat

  Situar a cada alumne  al centre del seu procés i avançar al seu ritme i aprendre amb les metodologies més adients al seu estil d’aprenentatge. Implicar a l’alumne en el seu procés, contingut, recursos, productes i avaluació.

 • Àmbits

  Els alumnes aprenen directament de la seva ciutat. Tota la tarda, durant dues hores, “descobreixen” amb el seu mestre i una guia de treball, algun aspecte científic, artístic, creatiu, natural de la ciutat en la que viuen, des de diversos itineraris didàctics prèviament preparats. Els alumnes plasmen el que han après en un treball d’Intel·ligències Múltiples o PBL, i elaborant el producte final fent servir diverses eines TIC.

 • Film

  És una complementaria del grup d’assignatures d’ARTS dedicada a l’estudi del llenguatge audiovisual, les tècniques de filmació i a desenvolupar en els alumnes habilitats de creació i interpretació de textos cinematogràfics així com potenciar el coneixement del llenguatge audiovisual i fomentar els coneixements i les habilitats per a la seva comprensió. Es realitza a tots els cursos de l’ESO i la llengua d’aprenentatge és l’anglès.

 • Drama

  Aquesta assignatura complementària del grup d’ARTS ajuda a potenciar en els alumnes la confiança en ells mateixos, l'expressió verbal i corporal, la concentració, la desinhibició, l'empatia a través de la interpretació de diferents rols. El teatre afavoreix al desenvolupament cognitiu, ja que augmenta la capacitat de síntesi, de concentració, de memòria, d’imaginació, creativitat i de coordinació. Per altra banda, millora el desenvolupament emocional, la capacitat d’expressió, d’empatia, augmenta la autoestima i les habilitats socials. Es realitza a tots els cursos de l’ESO i la llengua d’aprenentatge és l’anglès.

 • ExpeRImental Lab i Labs EdTech

  La ciència és un conjunt de coneixements objectius obtinguts gràcies una metodologia ben establerta basada en l’experimentació. A través d'experiments científics , els alumnes s'involucren en l'aprenentatge com a agents actius i fins i tot proactius si els donem l'oportunitat de que siguin ells els que proposin el projecte a investigar. El mètode científic  és un conjunt de procediments que parteixen del plantejament del problema i que estudien com solucionar-lo per mitjà de l’observació i l’experimentació.

 • Being an Entrepreneur

  Els alumnes de 4t d’ESO tenen l’oportunitat de crear una mini-empresa real amb la fi d’aprendre a ser sensibles a les necessitats de la societat, detectar-les i ser capaços de crear solucions a les necessitats detectades. Volem donar a conèixer als alumnes la figura de l’emprenedor com agent de canvi social, de desenvolupament i d’innovació i ajudar-los a conèixer i dirigir les seves habilitats emprenedores que els comprometin a ser agents de transformació social. Dues hores setmanals dedicades a aquesta matèria, ajuden a fomentar l’esperit emprenedor i tots els hàbits i competències que comporten i a contextualitzar l’ús de la llengua anglesa

 • European Youth Parliament

  A 4t d’ESO, els alumnes dediquen una hora setmanal a aquesta matèria que els ajuda a apropar-se a la realitat polític-econòmica europea, conscienciar-se de la seva responsabilitat social i moral, treballar en equip i entendre una resolució (proposta) política. Es potencien les habilitats orals necessàries per la presentació d’un discurs polític. S’estructura com el Parlament Europeu i es preparen per la participació en el Jove Parlament Europeu en les seves distintes sessions regionals, nacionals i europees.

 • Itinerari Llengües Estrangeres

  Volem oferir-vos les màximes possibilitats en l'aprenentatge d'idiomes, perquè el coneixement d'altres llengües és cada cop més important en tots els àmbits. Com a continuïtat de l'activitat complementària d'idiomes que han realitzat a l'Educació Primària volem oferir la possibilitat d'aprofundir en l'aprenentatge d'una altra llengua estrangera i els preparem per als exàmens oficials externs (Cambridge, Goethe-Zertifikat o Delf) que els donarà la confiança i les habilitats per comunicar-se amb persones de tot el món.

 • Workshops

  Durant tres dies, els alumnes d’educació Secundària realitzen un projecte especial prèviament escollit entre una variada oferta de temàtica diversa adequant tot l’horari al programa en qüestió. A cada workshop  poden participar alumnes de totes les edats, i el procés culmina amb un producte final que es presenta a la resta de la comunitat educativa. Per la seva interdisciplinarietat i contextualització, són un moment privilegiat per avaluar les competències dels alumnes.

 • AGENDA 2030

  Treballar a l’aula com transformar el nostre món: l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible”, són un conjunt d’objectius relacionats amb el futur desenvolupament internacional creats per les Nacions Unides i promoguts com a Objectius mundials per al desenvolupament sostenible. Hi ha 17 objectius i 169 metes específiques de temes relacionats amb la pobresa, la fam, la igualtat de gènere, la biodiversitat, l’acció pel clima, la pau etc A l’assignatura complementària Agenda 2030 descobrim a partir de projectes i en treball col·laboratiu com els ODS s’integren en el seu curriculum i podem millorar les seves competències.

 • Tecnologia per la personalització

  El model pedagògic centrat en l’alumne, basat en projectes i aprenentatge cooperatiu, integra i necessita de les potencialitats tecnològiques de les eines informàtiques. Un aprenentatge contextualitzat exigeix la disponibilitat dels recursos necessaris pel seu desenvolupament. Els alumnes de Secundària fan servir Ipad o portàtil en model 1:1 per facilitar l’alumne l’accés i la personalització del seu aprenentatge.

Què és el programa dels anys intermedis?

PAI

El PAI o Programa dels Anys Intermedis és un marc acadèmic rigorós que anima als alumnes a establir connexions pràctiques entre els seus estudis i el món real, i està dissenyat per a ser un programa inclusiu: alumnes amb molt diversos interessos i aptituds acadèmiques poden beneficiar-se de la seva participació en ell.

En el nostre centre està destinat als alumnes amb edats compreses entre 12 i 16 anys (1r a 4t d’ESO).

Perfil de l'alumne IB

L’essència de tots els nostres programes és el perfil de la comunitat d’aprenentatge del IB, una visió global i a llarg termini de l’educació sobre la qual es dóna suport al continu educatiu del IB i que col·loca a l’alumne en el centre de tot el que fem.
El perfil de la comunitat d’aprenentatge és la declaració de principis del IB en acció i ofereix un conjunt de conductes d’aprenentatge que té com a finalitat inspirar, motivar i centrar als alumnes, els docents i tota la comunitat del IB, unint-los per un objectiu comú.

El perfil de la comunitat d’aprenentatge del IB és l’expressió d’un ampli ventall de capacitats i responsabilitats humanes que van més enllà de l’èxit acadèmic.

L’objectiu fonamental dels programes IB, tant PD com PAI, és formar persones amb mentalitat internacional que, conscients de la condició que les uneix com a éssers humans i de la responsabilitat que comparteixen de vetllar pel planeta, contribueixin a crear un món millor i més pacífic. Com a membres aquesta comunitat, ens esforcem per ser:

 • Indagadors: desenvolupament de la curiositat i habilitats de recerca, aprenentatge autònom i col·laboratiu.
 • Informats i instruïts: utilització de la comprensió conceptual mitjançant l’exploració del coneixement en una varietat de disciplines. Compromesos amb idees i qüestions d’importància local i mundial.
 • Pensadors: pensament crític i creatiu, permet analitzar i procedir de manera responsable davant problemes complexos. Iniciativa pròpia en prendre decisions raonades i ètiques.
 • Bons comunicadors: expressió amb confiança i creativitat en diverses llengües.
 • Íntegres: assumim la responsabilitat dels nostres propis actes i les seves conseqüències.
 • De mentalitat oberta: cerca de diferents punts de vista i disposició a aprendre de qualsevol experiència.
 • Solidaris: compromís d’ajudar als altres i al món que els envolta.
 • Audaços: superació de la incertesa amb previsió i determinació. Enginy en enfrontar-se a canvis i desafiaments.
 • Equilibrats: per a aconseguir el benestar propi i el dels altres
 • Reflexius: esforç per comprendre les nostres fortaleses i febleses per a contribuir al nostre aprenentatge i desenvolupament personal.

Polítiques IB

El Col·legi Montserrat és coherent amb els requisits del programa IB, amb els seus principis, polítiques i procediments d’avaluació. Es poden consultar els documents específics de cada programa necessaris per a la implementació eficaç dels programes del IB:

Més informació